Skip to main content

UMP, IMPACT MALAYSIA seal collaboration of Youth and Community Innovation programme

KUALA LUMPUR, 1 September 2022 - Universiti Malaysia Pahang (UMP) and IMPACT MALAYSIA are working together on technology, community and business impact that enables collaborative interaction between various stakeholders through all programmes to be implemented.

The programmes outlined include IMPACT tour, political literacy, community heroes and the design of thoughts and ideas in the community.

UMP, IMPACT MALAYSIA meterai kerjasama program Inovasi Belia dan Komuniti

KUALA LUMPUR, 1 September - Universiti Malaysia Pahang (UMP) dan IMPACT MALAYSIA meterai kerjasama teknologi, komuniti dan impak perniagaan yang membolehkan interaksi kerjasama antara pelbagai pihak yang berkepentingan melalui semua program yang bakal dilaksanakan. 

Antara program yang dirangka termasuklah jelajah IMPACT, celik politik, wira masyarakat dan reka bentuk pemikiran serta idea dalam komuniti. 

UMP, Yayasan UMP meterai kerjasama dengan MEC

KUANTAN,  6 Julai 2022 – Universiti Malaysia Pahang (UMP) dan Yayasan UMP meterai perjanjian bersama Malaysian Engineering Community (MEC) Jerman bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan menerusi pelaksanaan German Industry Employability Programme (GIEP) yang bakal memanfaatkan pelajar bagi penempatan kerjaya di Jerman.

Subscribe to MoU/MoA